Jenny's Gastouderbureau

Privacyverklaring

 

Jenny’s Gastouderbureau hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over de gegevens die ik verzamel en waarom ik deze verzamel. Ik verzamel jouw gegevens hoofdzakelijk om je te kunnen helpen bij het vinden en verzorgen van de beste gastouderopvang. 

Algemeen

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die ik via mijn website verkrijg. Hierbij wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

– je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of een doel dat hiermee verenigbaar is, welke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– ik vraag je (uitdrukkelijke) om toestemming als wij ik nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– ik passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en zodat de verwerking in overeenstemming met de AVG plaatsvindt;
– ik geen persoonsgegevens verstrek aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor of verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– ik op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Jenny’s Gastouderbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van mijn Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met me op te nemen. Dit kan via onderstaande contactgegevens:

Jenny’s Gastouderbureau
Hortensialaan 12-A
9713 KM Groningen
E-mail: info@jennysgastouderbureau.nl
Telefoon: 06 – 83 258 587
KvK nummer:

Doel gegevensverwerking

Bij het gebruik van mijn website verkrijg en vraag ik bepaalde persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens worden door Jenny’s Gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Vragen stellen via het online contactformulier
Mijn website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Hierbij wordt je gevraagd enkele gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen. De gegevens die je ons toestuurt worden alleen opgeslagen als dit voor mijn dienstverlening nodig is.

Ouder(s) en gastouder met elkaar in contact brengen
Op het moment dat je als ouder graag wilt kennismaken met een gastouder, verstrek ik, in onderlinge afstemming, contactgegevens aan ouder en/of gastouder. Zo kun je een kennismakingsafspraak inplannen om uiteindelijk een overeenkomst tussen ouder en gastouder tot stand te kunnen brengen.

Informeren over gastouderopvang en daaraan gerelateerde zaken
Het e-mailadres dat je invult op jennysgastouderbureau.nl kan met jouw toestemming gebruikt worden om je relevante informatie toe te zenden omtrent mijn dienstverlening en gastouderopvang. Daarnaast verstuur ik mogelijk uitnodigingen voor bijeenkomsten, acties, tips om de juiste opvang(gezinnen) te vinden en/of pedagogische informatie.

Als de verwerking van je persoonsgegevens enkel is gebaseerd op je toestemming daartoe, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Ik zal je vanaf dat moment deze verwerking stopzetten.

Gegevens die ik verzamel

Ik verzamel gegevens die je mij vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over gastouderopvang of als gastouders wilt vinden. Daarnaast verzamel ik automatisch gegevens bij het bezoeken van mijn website.

Gegevens overstapformulier
Als je op dit moment bij een ander gastouderbureau zit en graag wilt overstappen naar Jenny’s Gastouderbureau en hiertoe een offerte wilt ontvangen, dan vraag ik je ook om aan te geven wat je huidige gastouderbureau is. Hiermee kunnen we jouw overstap naar mijn gastouderbureau voor jou geruisloos laten plaatsvinden.

Verstrekking aan derden

Ik kan de gegevens die je aan mij geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van mijn dienstverlening en in het kader van wettelijke verplichtingen. Ik licht dit graag verder toe:

Wettelijke verplichting tot het delen van persoonsgegevens
Ik kan wettelijk verplicht zijn om de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen te verstrekken. Een voorbeeld hiervan is dat als je via mij een overeenkomst afsluit voor gastouderopvang en hier kinderopvangtoeslag over ontvangt. In dit geval dien ik de volgende gegevens over de afgenomen opvang door ouders en verzorgde gastouderopvang door gastouders te delen met Belastingdienst:

Naam
Adres
Geboortedatum
BSN
Opvanggegevens
Opvanguren en betalingen
LRK-nummer en adres
Facturen en jaaropgave
Partnergegevens (naam, geboortedatum, BSN)
Kindgegevens (naam, geboortedatum, BSN)

Ik ben hierbij wettelijk verplicht medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven. Daarnaast ben ik verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van GGD en gemeenten, als aangestelde toezichthouders voor gastouderopvang, om persoonsgegevens in te kunnen zien.

Delen van persoonsgegevens met derden gevestigd binnen de Europese Unie
Sommige derden zijn gevestigd binnen de Europese Unie en treden op als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens door ons verkregen zijn. Jenny’s Gastouderbureau sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden gevestigd buiten de Europese Unie
Tevens zijn er enkele derde partijen gevestigd buiten de Europese Unie. Voor bepaalde landen is door de Europese Commissie (door middel van een zogenoemd adequaatheidsbesluit) vastgesteld dat hier een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Als dat niet het geval is, zal Jenny’s Gastouderbureau zelf maatregelen nemen om het gegevensbeschermingsniveau van dit land te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld door dit contractueel vast te leggen met de buitenlandse partij die je gegevens dient te ontvangen.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Jenny’s Gastouderbureau doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, en codering van wachtwoorden.  Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Ook maak ik voor mijn website gebruik van een SSL-verbinding (ofwel HTTPS) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.

Controle over je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens (die relevant zijn bij een overstap) door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Daarnaast kun je contact opnemen met info@jennysgastouderbureau.nl bij vragen omtrent je persoonsgegevens. Ik zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand op je verzoek reageren. Het kan voorkomen dat, vanwege de aantallen of complexiteit van bepaalde verzoeken, deze termijn wordt verlengd met twee maanden. Mocht dit het geval zijn, dan zal ik je hierover binnen deze eerste maand informeren. In het geval dat ik je verzoek afwijs, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Het is daarnaast mogelijk om beroep bij de rechter in te stellen.

Bewaartermijnen

Jennysgastouderbureau.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De noodzakelijkheid van deze gegevens wordt periodiek door ons getoetst.

Vragen?

Privacy is belangrijk. Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met me op te nemen.

Dit privacybeleid is laatst aangepast op 28 augustus 2019.